Neptuns historia

Neptuns historia 1948 – 2002

50arslogga

1948 började det hela. Krigslutet var tre år gammalt och drivmedelsrestriktionerna började så smått att lättas upp. Många som under de långa fredsåren haft sin motorbåt upplagd längtade åter att befara sjön i frihet – som förr i tiden.

Fredagen den 7 maj hade icke mindre än 85 båtintresserade lulebor samlats i Museikaféer i akt och mening att bilda en motorbåtsklubb. En tidigare utsedd interimstyrelse hade i uppdrag att vid mötet lägga fram förslag till stadgar.

Mötet öppnades av E. 0. Hansson, senare under kvällen valds till klubbens förste ordförande. Stadgar antogs och Paragraf 1 lydde; ”Motorbåtsklubbens ändamål skall vara att befrämja motorbåtssporten, anordna tävlingar, utflykter, samkväm och dylikt samt att vid före-kommande behov uppvakta myndigheter i motorbåtsfrågor.

Behov fanns redan. Vid mötet meddelade E. 0. Hansson att stadsfullmäktige beslutat anlägga en kolkross vid Södra hamnen. Finns någon äldre eller medelålders båtägare som inte minns krossen och dess verkningar på båtar med eller utan kapell?

På Hanssons förslag beslöt mötet att gemensamt med fastighetsägarna utefter dåvarande Södra Strandgatan avsända en protestskrivelse. Skurholmskanalens muddring. utökning av båt- och uppläggningsplatser, kollektiv brandförsäkring, timmerrensning i båthamnen och uttag for elström vid uppläggningsplatserna… ja, styrelsen fick genast en lång lista på uppdrag som krävde både uppvaktningar och skrivelser till stadens styrande, hamnstyrelsen, Flottnings-föreningen m fl. Efter beslut om 5 kr i årsavgift och sedan man diskuterat förslag till standert och klubbmärke avslutades mötet med en maning till medlemsvärvning.

Det kan vara av intresse att presentera den första klubbstyrelsen eftersom flera av de då valda skulle komma att vara aktiva under många år; Ordförande E. 0. Hansson, Vice ordförande Ernst Thurfjell, sekreterare R. Nordström, kassor Gunnar Mellander. Övriga ledamöter Vilhelm Häggman, J. Johansson och H. Wikberg. Revisorer blev H. Nordström och H. Freden. Klubbmästare Erik Yngwe, eskaderchef 0. Öström, vice Harald Eklund.

Nu kommer vi till något intressant. I protokollet kan följande läsas: ”Hansson föreslog att styrelsen skulle få i uppdrag att uppvakta LSS:s Styrelse med förfrågan om sällskapet vore villigt att överlämna till motorbåtsklubben Neptun någon del av de ekonomiska och andra resurser som av LSS övertagits vid den tidigare motorbåtsklubbens upphörande.” En föregångare till klubben har alltså funnits. Om några övriga kvarlåtenskaper eller handlingar finns kvar efter den tidigare klubb är inte känt. Sent omsider meddelade LSS i skrivelse att sällskapet ansåg sig förhindrat att överlämna medlen till klubben som alltså fick stå på egna ben från första början.

Från det första verksamhetsåret kan i övrigt nämnas att Länsstyrelsen avslog klubbens överklagning av beslutet om kolkrossen, att Caesar Wiberg vann den första tillförlitlighets-tävlingen med mål i Klubbviken, varefter man intog surströmming och annan förning. Dansa de och säkert hade en trevlig kväll i Klubbviksrestaurangen. att klubben antog Ola Olssons offert på en lottbåt. en s.k Archimedesbåt, 6×1,76 m och med 10 – I2 hästars Archimedes utombordsmotor. Kvistren furu, översta bord och inredning av mahogny. Priset var hela 4.623 kronor. Men då ingick förstås följande tillbehör; trycktank, kapell, rattstyrning, gasreglage. hel sufflett, lanternor batteri och beslag!

Vidare att klubben funderade på att inköpa Klubbvikens havsbad, som just då var till salu. for 35 000 kronor inklusive 2.000 kvm tomt och sex mindre sommarstugor.

1949
Började med att man fick veta att en djupkaj skulle byggas i ”Södra” och att den dåvarande småbåtshamnen måste försvinna.

John Andersson i Bergnäset var villig att till klubben försälja sin sommarstuga på västra sidan av Granholmen till ett pris av 6.900 kronor. Stugan var 4×7 meter och tomten 4.800 kvm. Klubben beslutade raskt att köpet skulle verkställas. Problem med lagfarten gjorde att köpet ej hanns med detta år.

Samarbete söktes och uppnåddes med Piteå Motorbåtsklubb (PMK) och med Råneåklubben. Årets lottbåt gav ett fint netto på 4.200 kronor.

1950
Under året ordnades lagfarten på klubbstugan. Ekonomin tillät emellertid ingen utbyggnad den närmaste tiden. Vid ett extra sammanträde med endast 13 medlemmar närvarande var klubbhusfrågan på tapeten och man konstaterade att besöken ute vid stugan varit få, kanske beroende på att den endast kunde nås sjösägen. Efter en hel del resonemang beslöts att fastigheten Antnäs 9:8 Granholmen skulle försäljas om man kunde få ut 7.000 kronor
för tomt och stuga. Man tänkte skaffa en helt ny anläggning, nämligen Åhlenius fastighet i Kallax, som var till salu för 15.000 kronor och bestod av 3.000 kvm, samt en hel del byggnader. Nu hängde Granholmens öde på ett hår!
I övrigt hade styrelsen problem med leveransen av en motor av märker Karl-Erik till årets Iottbåt. När lotteriet f. ö. avslutades anmälde sig ingen vinnare, varför klubbens vinst blev aktningsvärd. Elof Brännström lovade att ställa upp som lärare i navigationskurser och därmed började en omfattande del av klubbens verksamhet.
Lördagen den 13 juni stävade ett 30-tal Neptunbåtar med över 100 personer i strålande väder mot Piteå. På kvällen supé på Stadshotellet och följande dag regatta till Piteklubbens anlägg­ning på Stora Svinöra. På återvägen gjordes strand- hugg på Granholmen.

1951
Åhlenius fastighet i Kallax hade försålts utan att klubben informerats. Man beslöt därför att någon omedelbar försäljning av Granholmen ej skulle äga rum och frågan bordlades. Senare beslöt man att infordra offert på tillbyggnad och ordna bryggfrågan.
Fortfarande var det si och så med utrustningen på de båtuppläggningsplatser som staden hyrde ut. eftersom sekreteraren fick i uppdrag att stöta på om eluttag, uppsamlingskärl och annat som saknades.

Klubbhusfrågan tog nu en helt ny och annan vändning. Luleå segelsällskap ville sälja sitt klubbhus på Gråselören för 33.000 kronor. Når styrelsen samlades i maj var man allmänt positiv till ett köp men ville pruta till 25.000 kronor. Vidare ville man ha garantier av staden att fritt få disponera holmen, ny, kaj och badstranden iordningställd.

Oljeutsläpp hade förekommit inom hamnområdet och styrelsen beslöt att om något liknande ägde rum nästkommande säsong skulle man begära ersättning av Hamndirektionen!

Ytterligare ett elände upprörde sinnena. Det omtalades att småbåtsägare vid flera tillfällen fått lämna återbud till de som inbjudits till båtturer på grund av att båtarna haft ett tjockt lager koldamm, som en sista desperat åtgärd ville man försöka få pressen att skriva cm olägenheterna med kolkrossen.

23 medlemmar klarade förhöret till 3:e klass förarbevis. men en del av dessa ”bleve dock icke godkända under den därefter verkställda läkarundersökningen”

Lördagen den 28juli anordnades en hastighetstävling för motorbåtar inom hamnområdet. Båtar med inombords-motor körde efter 10 distansminuters bana. medan utombordsmotorbåtarna kört 5 distans-minuter. Tre ekipage fullföljde tävlingen i den första klassen medan endast en utombordsmotorbåt deltog. Snabbast båt var Ola Olssons ”Solo” med en genom-snittsfart av 28,6 knop. Tvåa Amold Englund med 25.9 knop och trea Sven Nilsson med 22.3 knop. Raymond Erikssons ”galosch” avverkade fem distansminuter på 12 minuter och 23 sekunder, och medelhastighet as 24,13 knop. Under tävlingen rådde fullkomlig vindstilla.
Dagen efter skulle man ta tillförlitlighets tävling. Banan hade lagts av Elof Bäckström och inbjudan utsänts till samtliga motorbåtsklubbar från
Haparanda till Byske. ”På söndags-morgonen hängde tjockan över Södra hamn i i ogenomtränliga och dessutom regnade det kraftigt. Endast tre båtägare ställde upp med sina båtar, nämligen P.E Berg med ’ Bifrost” . A. Bergstöm med ”Royal” och L Pettersson med ”Ray” . Den ende som perfekt klarde alla kontrollerna var P.E Berg Vilken dessutom höll tiderna i förhållande till uppgiven fart, 6 knop, ganska bra. så att antalet prickar blev endast 36. I beaktande till den tämligen svåra banan får man anse att Berg bör få betyget god sjöorienterare.
I övriga protokoll detta år förekommer ofta uppgifter om en båtkärra som en styrelsemedlem åtagit sig att konstruera for klubbens räkning.

1952
Vid årsmötet i februari valdes till ny ordförande Anshelm Hormberg efter E. 0. Hansson som avsagt sig omval. Hansson av tackades för det stora arbetet han utfört under klubbens fyra år som gjort Neptun till en mycket livaktig motorbåtsklubb.

Muddring av Skurholmskanalen var uppe till behandling och styrelsen fick återigen uppdrag att göra famställningar, muntliga och skriftliga till vederbörande. I samarbete med andra stugägare ordnades med telefon till klubbstugan.

En flitig motionär var Olof Dedering, som bland andra förlag viIIe att klubben skulle försöka ordna farIedbeskrivningar och på lämpliga platser i skärgården in köpa raststugor.

En kommitté tillsattes och den arbetare under en följd av år med att leta rätt på passande fiskarstugor och om möjligt få klubben att förvärva dessa. Av
någon anledning fullföljdes aldrig denna nog så
framsynta idé.

medlemsantalet var under året 171.

1953
Inköpet av LSS:s klubbhus på Gråsalören avskrevs nu från vidare behandling och klokt var nog det. Olika typer av slipmaskiner för utlåning till medlemmarna utprovades.

Haparanda båtklubb var villig att inköpa klubbens båtkärra till reducerat pris och revisorerna gick med på detta på detta. Vår första ordförande Erik Hansson avled efter en längre tids sjukdom och hans minne hyllades.

Också detta års lottbåt fick ingen vinnare styrelsen infordrade anbud på densamma. Klubben representerades av ordföranden vid huvud förhandling med Norrbygdens vatten-domstol rörande tillstånd att ersätta broar över Skurholmsfjärden med plåttrumma eller betongbro. Domen i målet innebar att staden skulle ersatta broarna antingen med trumma av korrigerad plåt, invändig diameter 4.57 meter och höjd i mitten 3.17 eller betongbro med fri spännvidd av minst 5 meter och fri höjd vid medelvattenstånd 3.5 meter.

En träff med Kalix motor- och segelsällskap anordnades på Huvön och värdarna bjöd på halstrad lax som förtärdes under gemytlig stämning. Besöksfrekvensen för klubbstugan var god och en flottbrygga hade byggts.
Åtskilliga inventarier anskaffades eller skänktes as medlemmar.

1954
Anbud infordrades på reparation av en raserad mur i Skurholmskanalen och man skrev även till stadsfullmäktige och begärde bidrag för upprensning av kanalen och infarten till denna.

En brännande fråga under året var att få ersättning för de båthammar som efter utbyggnaden av djupkajen skulle komma att försvinna. motståndet från hamn- och andra myndigheter hade tydligen varit svårt, varför styrelsen i årsberättelsen såg sig
föranlåten uttala. ”att Neptuns styrelse har gjort allt vad de förmått för sina medlemmar

Medlemsantalet steg till 232.

1955
I januari ordnades på klubbens initiativ ett allmänt möte. till vilket man inbjudit stadens beslutande myndigheter. Meningen var att på allvar ta itu med båthamns frågan. Lokalen, Sjömanshemmet, fylldes helt och många fick vanda om. Från myndigheterna kom endast stadsfullmäktiges ordförande och hamnkaptenen.

LSS och Neptun bildade tillsammans en kommitté for båthamns frågans lösande.

Stadsfullmäktige lämnade bifall till bidrag för Skurholmskanalens upprensning och vid seminariet ordnades uppläggningsplatser och en slip med vagn.
Vid ett allmänt möte i november meddelade en medlem att han besökt en utställning i Stockholm och fått en del broschyrer på plastbåtar. Som han gärna ville visa för medlemmarna.

1956
Styrelsen antog anbud avseende utbyggnad av klubbstugan. När till- och ombyggnaden var helt färdig hade 4.800 kronor spenderats. inklusive utvändig ommålning. Den av klubben påbörjade muddringen av kanalen under järnvägs- och landsvägsbroarna slutfördes under sommaren av Luleå stad och på dess bekostnad. Arbetena omfattade främst delen utanför broarna.

Slutklämmen i årsberättelsen utgörs av följande bistra suck: ”Arbetet inom styrelsen har under det gångna året varit betungande med avseende till dess omfattning. Någon vilja att biträda oss har inte funnits annat än hos ett fåtal medlemmar och man far ej förundra sig om de ständigt anlitade i längden tröttna då intresset hos medlemmarna i stort saknas”.

1957
Anshelm Hornberg hade bestämt avsagt sig omval och ny ordförande blev Pelle Berg. Hornberg valdes till hedersledamot. Den 20-21 juli firade man så 10-års jubileum i klubbviken och inte mindre än 130 båtar räknades in och massor med medlemmar och gäster från Haparanda, Kalix, Råneå och Piteå.

Tävlingsdeltagandet var under året dåligt och styrelsen var enig om att krafttag måste till för att andra på detta, speciellt som klubben förfogade över verkligt stiliga vandringspriser.

1958
Pelle Berg avgick som ordförande och Sven Köhler kom. Styrelsen fick i uppdrag att tillsammans med tävlingskommittén och i samråd med övriga klubbar i staden utarbeta enhetliga tävlingsbestämmelser. Vid den senaste nattorienteringen hade en del trassel uppstått, eftersom olika beräkningsgrunder användes för deltagare ur LSS och Neptun.

Ordföranden fick i uppdrag att hos hamnmyndigheten begära utprickning av farleden i Skurholmskanalen samt upprensning och muddring av Lulsundskanalens båda infarter. Belysning i Skurholmskanalen stöd också högt på önskelistan Fortfarande saknades elström sid uppläggningsplatserna Ångsågen och Bryggeriet.
Klubben inlämnade ansökan om att få upprätta och utgiva farledsbeskrivningar. En träff i klubbstugan den 28 – 29 juni blev en verkligt fullträff med många deltagare och bra program. En kurs i räknestickans användning genomfördes under ledning av klubbsekreteraren Kurt Löfgren.

Medlemsantalet vid detta års slut var 246

1959
Rune Flödström föreslog att klubbens verksamhet skulle filmas under ett år.
Möjligheterna att få Taxibåtar flyttade och vägar genom båtuppläggningsplatser avstängda undersöktes men kunde ej genomföras denna gång. Vid styrelsemöte i oktober beslöts att på nytt skriva till stadsfullmäktige och stöta på om utförande av de ärenden som redan blivit beslutade av drätselkammaren. bl n uppmuddring av brohålet under landsvägsbron till Malmudden och brygga i Malaria viken. Samtidigt skulle önskemål framföras angående belysning vid alla båtbryggor där avgift uttages. samt om uppsamlingskärl vid båtuppläggningsplatser.
Den s.k. ”Kvarnstenen” vid Altappen ville varken Lotsverket eller hamnkaptenen befatta sig med och man vände sig därför till chefen för LV7, som faktiskt lovade att vid lämpligt tillfälle spränga bort den. Till kommande säsong skulle man försöka göra klubbstugan mera attraktiv för medlemmarna genom särskilda arrangemang, familjeträffar mm.
Klubben anslöts sig till SMU, Sveriges Motorbåtars Union.

1960
Vid höstmötet rapporterades att tankningsfrågan nu fått sin lösning vilket de närvarande med glädje kunnat konstatera tidigare under säsongen. Tankbryggan hade p1aserats i Ettans båthamn. Detta år funderade man även över hur den nya farleden genom Klubbnäset skulle komma att påverka båtsporten och farleden till de inre fjärdarna.
Bestämmelser för de nya förarbevisen utkom och blev föremål för genomgångar.

1961
Sjösportsträffen på Hindersön anordnades gemensamt av Luleåklubbarna. Uppvisningar av alla slag ägde rum. Mycket folk hade samlats på ön dessa dagar. Vädret var bra, alla trivdes, även den bofasta befolkningen. Farledskommittèn hade gjort ett gott arbete med utprickning av den snåriga infarten till Norrisund. Klubbstugan fick en ny öppenspis.
Hallan Axelsson tillverkade och monterade fönsterluckor. Nytt plåttak på uthuset.
Familjesöndagen anordnades den 30 juli för andra gången och med gott deltagande. 17 båtar. Tävlingsverksamheten var tämligen livlig men ingen kursverksamhet kunde ordnas.

1962
Ingen årsfest anordnades då intresset varit i avtagande de senaste åren, heter det i inledningen till årsberättelsen. Man gjorde ett firmabesök hos Volvo-Penta och 200 intresserade kom.
Till sjösportträffen i Hanhinkari avgick en konvoj med 6 tappra skeppare den 6 juli. Sedvanliga påstötningar gjordes beträffande aktuella önskemål för båtägarna.

Hindersöträffen den 15 juli hade nu nästan blivit tradition och familjesöndagen den 29 juli fick god ansluttning.
Medlemsantalet sjönk till 230, vilket föranledde maningar till medlemsvärvning.

1963
Drätselkammaren meddelade att eluttag nu uppsatts vid samtliga båtuppläggningsplatser. En pampig eskader Neptunbåtar avgick under ledning av eskaderchefen Pelle Berg till Svinöra där den femte båtsportträffen i ordningen ägde rum den 13-14 juli. Tyvärr var vädrets makter ej alls med på noterna.

Klubbstugans kök och sovrum målades av en medlem. Tack! Ett boklotteri såldes med god hjälp av ett flertal medlemmar.

Vid årsmötet orienterade Pelle Berg om de förbättringar som utförts vid klubbstugan och planerade arbeten. Ordföranden överlämnade till Pelle vår klubbstandert som ett litet tack och erkänsla för det oegennyttiga arbete han utfört under många år.

Klubbmedlemmarna framförde sitt tack för det trevliga utförande som årsberättelserna liksom även andra meddelande nu hade fått.

1964
Årsmötet hölls i Sjögrens gillestuga och Karl Wikström kåserade om sin resa med Madsén i österled.

Sjösportträffen den 11- l2juli anordnades även denna gång gemensamt av klubbarna i Luleå. Farledskommittén hade gjort ett fint jobb med utprickning. Blåst och grov sjö.

Det konstaterades tyvärr att tävlingsdeltagande starkt minskat, och man undrade om deltagarna tappat intresset för denna tävlingsform. Problemet bedömdes som allvarligt och dryftades vid ett sammanträde där alla klubbar deltog. Tävlingskommittén fann det mindre stimulerande att lägga upp tävlingar när så få deltagare ställde upp. Minskande besöksfrekvens för klubbstugan – konstaterades återigen. Glädjande var att familjesöndagen som evenemang fångar de flesta deltagarna.

Medlemsantal har minskat med 223.

1965
Deltagandet i navigationskurserna, var så stort att två kurser måste anordnas. Tävlings-deltagandet ökade något, möjligen därför att starten för höstens tävlingar flyttats till ”Ettan”.

Årets sjösportträff kommer att bli i Kalix och man beslutar att anordna två konvojer. for 6 och 9 knops fart.

1966
Nu var båtbommarnas utformning och placering ett stort ämne. Flera förslag till förbättringar kom fram och framfördes till hamnkontoret.
Sjösportträffen i Hanhinkari samlade ett 10-tal båtar från Luleå och hemfärden den 10 juli bjöd på underbart väder.

Tävlingssäsongen bedömdes som medelmåttig och man diskuterade om man skulle övergå till snabbare farttävlingar.

1967
Sven Köhler avsade sig bestämt återval till ordförandeposten och valberedningen erhöll i uppdrag att till vårmötet lämna förslag till ny ordförande.

Vid vårmötet valdes sålunda Helmer Moestam till ny ordförande. Den avgående ordföranden och sekreteraren Stig Gåhlin avtackades för den långa framgångsrika tid de varit verksamma inom styrelsen.

Tillsammans med Luleå Segelsällskap har Neptun uppvaktat Luleå Drätselkammare med en skrivelse med sammanfattade önskemål beträffande hamnar och upplägningsplatser. En del av önskningarna har redan gått delvis i verkställighet, således har bl a upprensning, planering och inrutning av uppläggningsplatser vid Stören, Bryggeriet och Seminariet utförts. Framdragande av vatten och bättre eluttag har utlovats till våren.

Medlemsantalet 220.

1968
Rune Flodström avtackades efter 10 års välförtjänt arbete som kassör. Båtsportträffen arrangeras återigen gemensamt av Luleåklubbarna.

Medlemmarna klagar över den sk ytbeläggningen i kv Stören slagg som dammar kraftigt och smutsar ned båtarna. Klubbstyrelsen sammanträffar med fritidsnämndens ordförande och man protesterar mot den kraftiga höjningen av båtplatssavgifterna.

Styrelsen får till uppgift att genomföra elektrifiering av klubbstugan. Byggande av bastu före-slås även.

1969
Representanter för båtklubbarna sammanträffar med fritidsnämndens ordförande och fritidsintendenten för diskussion om gästhamnar, båtbommar, uppläggningplatser, båtkran, vatten- och toalettfrågor. En gemensam klubblokal i gamla Moko erbjuds.

Vid årsmötet informerar fritidsnämndens representanter om den upprustning av småbåtshamnarna som ägt rum i samband med avgiftshöjningen från 60 kronor till 100 kronor.

Årsmötet utser Hugo Nordström och Bror Lundström till hedersmedlemmar. Antalet båtar som försäkrats i båtsportens egen försäkring ökar kraftigt. SMU beslutar att samtliga anslutna klubbar skall registrera medlemmarnas båtar. Registreringen är också kopplad till båtförsäkringen, då endast registrerade båtar får försäkras.

Båtsportträffen 5-6 juli hölls på Kalix-Trutskär med gott deltagande. Två konvojer, 10 och 7 knop. avgick programenligt på fredag och klubben bjöd på korv, sik och strömming som halstrades på lägerbål vid halten på Getskär.

Medlemsantalet har nu stigit till 299 och årsavgiften höjdes till 20 kronor.

1970
En ny typ av årsberättelse, typ ”PMK-loggen”, föreslås.

En skrivelse, i vilken samtliga båtklubbar protesterar mot höjningen av båtplatsavgiften, lämnas till kommunfullmäktige. Även en skrivelse med begäran om vattenposter på båtuppläggningsplatser sändes till fritidsförvaltningen.

P g a bristande annonsintäkter kan den planerade loggboken med årsberättelse ej utges 1971. Medlemmarna informeras om båtregistrering, nummertilldelning och typ på sifferbeteckning.

Elinstallationen och bastun i klubbanläggningen ”invigdes” i augusti. Vid sammanträde med fritidsnämnden den 8 juni beslutades om förbättring av sk Y-bommar.

Vid årsmötet var fritidsnämndens ordförande närvarande och lämnade en utförlig information om
bl a båtplatsavgifterna. varefter en livlig diskussion uppstod med de talrikt församlade medlemmarna. Fritidsfövaltningens representant redogjorde för utförda och planerade åtgärder för båtsporten inom kommunen.

1971
Styrelsen upptar ett lån på 15.000 kronor för finansiering av den beslutade utbyggnaden av klubbstugan. Fem styrelseledamöter tecknar borgen för lånet.

Kommunens fastighetskontor säger upp hyreskontraktet för den gemensamma klubblokalen gamla Moko till den 1juli

Klubbstugan genomgår en omfattande utbyggnad, som ökar ytan med inre mindre ån 50 kvm. Nytt plåttak läggs på hela byggnaden. En ansenlig mängd nya inventarier anskaffas och anläggningen blir med säkerhet betydligt mera attraktiv och andamålsenlig för medlemmarna.

Vid årsmötet utses den gamle eldsjälen Pelle Berg till klubbens fjärde hedersledamot.

Den första Neptunar´n utkommer och mottages med välvilja av medlemmarna, vilket mycket gladde utgivarna.

Medlemsantalet har stigit till nära 400 och båtregistreringen tar ordentlig fart. Medlemsavgiften höjs till 30 kronor.

1972
1 mars började man att iordningställa den nya bryggan. En pontonbrygga med plats för ca tjugo båtar. I övrigt gick iordningställandet av klubbanläggningen mycket trögt. Arbetet kolliderar vanligen med båtutrustning samt övriga vårsysslor i trädgårdar och sommarstugor.

Sjösportträffen arrangerades denna gång av Töre båtklubb. På morgonen efter träffen blåste det upp ganska kraftigt vilket medförde att ett antal båtar draggade med små kollisioner och tyvärr skador som följd.

Familjesöndagen var nästa stora arrangemang. Familjetävlingen till sjöss hade lagts om med start från klubbstugan. Tidigare var starten från Ettans båthamn. Det medförde fler deltagare som var positivt inställda till ändringen. Kvällen avslutades med lax och sik för halstring samt dans in på småtimmarna, för att fortsätta dagen därpå med landtävlingen.
Vi kunde märka en glädjande ökning av intresset från båtfolk att prova sina navigeringskunskaper. Inte mindre än 80 st båtar deltog i de olika tävlingarna. Man kan säga att sannolikt deltog ca 240 personer i sommarens tävlingar.

1973
Båtklubben firar 25-års jubileum i Neptuns klubbanläggning på Granholmen, Kallax.
Helmer Moestam tog till orda i ett långt och detaljrikt tal om verksamheten. Middagen som klubbkassan bekostade avnjöts och avslutades med att gäster framförde tacktal och presenter till klubben. Bertil Nordströms trio bjöd till en svängom på lövad dansbana.

Sjösportträffen anordnades av Motorbåtsklubben Neptun i samband med jubileet. Bengt Sunden från Norrbottens Sjösportförbund invigde träffen i ett strålande väder. Massor med besökare strömmade till och under de tre dagar jubileet och sjösportträffen varade hade man räknat in ca 500 båtar. En lyckad tillställning tack vare duktiga arrangörer och funktionärer.

Årsmötet 1973 biföll styrelsens förslag om bildande av ett samarbetsorgan för klubbarna i Luleå. båtrådet, för att kunna påverka de kommunala instanserna. Båtrådet bevakar frågorna som te x röjda kostnader på både hamn- och uppläggningsplatser. Ruben Nordström utsågs till Neptuns femte hedersmedlem och mottog Neptuns hedersstandar.

1974
Under årsmötet beslöts att Motorbåtsklubben Neptun ändrar namnet till Båtklubben Neptun.

Båtklubben Neptun har i år fått en ny klubblokal i centrala stan. Lokalen som fatt namnet ”Sjöbodan” ligger i ett äldre hus på Varvsgatan. Lokalen har iordningställts gemensamt av båtklubbarna i Luleå tillsammans med Luleå kommun.

På årsmötet informerade Fritidsnämndens ordförande, Sten Wallo, om kommunens framtidsplaner beträffande åtgärder i anslutning till fritidsbåtsverksamheten. Sammanfattningsvis:

Stor båtuppläggningsplats i Karlsvik – Karlshällsområdet som ersättning för vissa indragningar i centrala Luleå. Utbyggnad av ”Ettan” som ersättning for hamnar innanför Malmuddskanalen, och att i gamla Karlsviksskolan ämnar kommunen erbjuda klubblokaler åt bl a båtklubbarna. Midsommarträffen i klubbstugan bjöd på ett mycket bra väder. Isen hade dragit iväg med bryggans ankare, så det blev ett stort jobb att satta bryggan på plats.

På kvällen fanns totalt 28 båtar vid bryggan. Den fiskande neptunmedlemmen Göran Karlsson hade en hel hink strömming med sig så halstren kom till flitig användning.

Trots att sommaren bjöd mest på regn och blåst, så har klubbstugan varit flitigt besökt. Kanske var det ankringsplatserna. bryggan och stugan lockade.

1975
klubbstugan har under våren blivit förbättrad genom målning och tapetsering Bl a har en ny stereoanläggning inköptes. Solen lyste när årets midsommarfest gick av stapeln. Dans runt midsommar stången under ledning av Bengt Sundén. Ungefär 25 st båtar samlades under kvällen.

Årets sjösportträff hade förlagts till Piteå Båtklubbs klubbanläggning på Svinöra. Arrangemanget klaffade bra. Det var båtar från både Norr och Västerbottenskusten samt en gästande båt från Finland. Under höstmötet, som avhölls på Wasabaren 29 November, diskuterades tävlingsverksamheten och andra klubbaktiviteter. Kvällen avslutades med dans till orkester efter prisutdelning av tävlingskommittens ordförande Glenn Gåhlin.

Sommaren var mest kall och blåsig. Bastun har därför denna sommar varit extra värdefull och uppskattad av de som gästat klubbstugan.

1976
Det uppgjorda programmet har genomförts på ett tillfredsställande sätt och man kan med glädje konstatera att intresset för båttävlingar håller i sig.

Styrelsen har arbetat efter de nya stadgarna vilket bl a medfört att styrelsen nu består av sju ledamöter. Under vinterns hållna möten har styrelsen arbetat med planläggning av kommande aktiviteter. Ex sommarens olika tävlingar.

Styrelsen och klubbmästaren har arbetat med iden att få ”värdpar” att tjänstgöra varje helg vid klubbstugan för att så trivsam miljö som möjligt.

Genom Båtrådet har klubbens ombud fått möjlighet att för kommunens fritidsnämnd framlägga synpunkter om hamnar, båtuppläggningsplatser mm. Båtrådet har vidare deltagit i den sk
Skärgårdsgruppen, som har till uppgift att fördela kommunala anslag för det rörliga båtlivet. Skärgårdsgruppen har föreslagit att i första hand Stensborg. Kluntarna och Altappen görs mera ”båt vänliga”.

Under årsmötet avtackades Sture Johansson, som varit styrelseledamot och klubbmästare i 7 år. Han tilldelades klubbens standard. Helmer Moestam höll en parentatation med anledning av hedersmedlemmarna Hornberg och P Bergs bortgång. Parentationen avslutades med en tyst minut.

1977
Ordförande och ersätts av Gunnar Lind. Klubben har under vinterhalvåret haft kurser igång för förarintyg. Glädjande är att damerna intresserar sig mer och mer for navigationsarbetet.

Styrelsen har gjort opp en fyra årsplan som skall vara rullande, i vilken det försökts preciseras vad som skall göras och i vilken ordning samt ungefärliga kostnader. Det har utförts strandrensning och muddring söder om gamla bryggan. Med den sten som vi fick från strandrensningen fick vi också en ny stenbrygga. Entreprenören tillverkade dessutom ett bryggkar som placerades ut och fylldes med sten.

Efter flera års försök att få bidrag ur fonden för vattenregleringsmedel för att förbättra angöringsmöjligheterna fick vi äntligen beviljat 35.000 kronor. För dessa pengar har det beställts en 25-meters flytbrygga av Luleå Hamn. Sommarens traditionella sjösportträff hölls på Hanhinkari i Haparanda skärgård den 9-10 juli. För värdskapet stod Haparanda båtklubb som på detta sätt även passade på att fira sitt 25-års jubileum.

Under den gångna båtsäsongen har det pågått försöksverksamhet i klubbanläggningen med klubbvärdpar under helgerna. De har varit ansvariga för försäljningen av kaffe, drickor, varm korv, godis mm. Samt att i övrigt se till att anläggningen fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Medlemsavgiften höjs till 40 kronor.

1978
Under våren har ett stort projekt genomförts klubbstugan. Den nya bryggan och utegrillen är på plats. Isarna var så dåliga att transporteringen av matjord, virke, cementplattor och slipers togs ut med skotrar. Starten gick kl 03.00 på morgonen för att isen skulle bära.
När iordningställandet av tomten startade delade
vi upp oss i olika arbetslag med en arbetsIedare för varje grupp. Under två veckor arbetade dessa arbetslag varje kväll och helg. Som uppskattning bjöds alla som hjälpt till med det frivilliga arbetet på en utefest i klubbstugan då grillen invigdes. Det gick åt mycket revbensspjäll och potatissallad den dagen

I början av juni fick vi en förfrågan från Sveriges Radio. De ville göra ett av sommarens Båtradioprogram hos Neptun, gärna på Granholmen. Naturligtvis tackade vi ja och tiden bestämdes till 5 augusti. Det passade bra med tanke på familjehelgen. Programmet för familjehelgen 5-6 augusti var enkelt. En lätt navigationstävling på lördag eftermiddag, samvaro med dans på kvällen och en tävling med lekar och tips mm på söndag.

Väderprognoserna var lovande. Redan på fredagskvällen började båtarna att lägga till vid den nya bryggan och på lördag kom allt fler båtar till bryggan var fylld till sista plats. Ända från Skelleftehamn kom besökande båtar. På lördag förmiddag transporterades radioutrustning, programmakare, tekniker, musiker, instrument, journalister och fritidsnämndsordförande i en strid ström från kallax fiskehamn till Granholmen. Programmet spelades in för att sedan sändas på kvällen. Stämningen var hög hos publiken och de medverkande. P-G Råberg och hans Ruskprickar spelade.

Mellan låtarna gjordes interjuver med klubbfunktionärer och de fick uttala sig om Neptun. Luleå kommun och fritidsbåtandet i allmänhet. Det hela avslutades med dans på kvällen långt in på natten.

Under årsmötet beslutades att Neptun ska ansö a om medlemskap i Svenska Seglarförbundet. SSF.

1979
Det har skett en hel del insatser vid klubbanläggningen på Granholmen. Under vintern har det byggts en toalett, badstranden norr om stenbryggan har förbättrats genom att 100 kbm sand har tillförts. Bastun har kompletterats med dusch invändigt och en mindre varmvattenberedare.

Begagnade lekredskap har klubben fått av Luleå kommun. Fyra segeljollar har inköpts som har använts flitigt.

Allmänt kan sägas att antalet besökande har ökat kraftigt. Kanske var det den fina sommaren och upprustningen av klubbanläggningen som bidragit till detta.
För första gången i klubbens historia arrangerades ett ungdomsläger under tiden 14 -17 juni, ett trettiotal ungdomar i åldrarna I0-14 år samlades i klubbanläggningen. Arrangemanget mycket lyckat.

Regeringen avslog i september besvär mot Länsstyrelsens fastställande av Luleå kommuns byggnadsplaner som ger ett oerhört slag på lång sikt för det rörliga fritidsbåtlivet

På årsmötet överlämnade Gunnar Lind en gåva till Helmer Moestam och Egil Bergström som tack för mångårigt arbete i klubbens styrelse. Även ett särskilt tack till Tore Nyman, som avgår som sekreterare.

Nytt system för klubbens båt- och medlemsregister har resulterat i att numera använder vi oss av datateknik.

Antalet medlemmar i klubben uppgår nu till 822 personer och medlemsavgiften höjs till 75 kronor.

1980
Inga investeringar har utförts i klubbanläggningen eftersom ett investeringsprogram som planerades 1976 och omfattade fyra år nu i stort genomförts. Därför har årets insatser endast varit rena underhållsjobb.

Årets upplaga av Neptunar´n distribuerades veckan före midsommar, vilket var pga konflikten på arbetsmarknaden i början av maj. Även i år genomfördes ungdomslägret med en utökning av lägertiden till fem dagar. Troligen bör åldersgränserna förändra eftersom lägret var jobbigare i år än förra året.

Totalt startade 81 båtar i årets tävlingar som blev sex stycken. Rolf Flodin vann i Piteå förbundsmästerskapet i navigering. Eftersom det var den tredje raka segern för Rolf, så hemförde han det ståtliga vandringspriset i form av ett ankare av massivt silver.

1981
S.k extra möte hölls i Sjöbodan den 23 april. Försöken att utse en ny ordförande efter Gunnar Lind misslyckades. Gunnar Lind har suttit som ordförande sedan 1977. Årsmötet beslutade att utse Helmer Moestam till hedersmedlem.

Bottenvikens Båtförbund utgav Bottenvikaren – en samlad nautisk publikation för Norrbottens kusten. I den ingår bl a en uppfräschad skärgårdsbeskrivning för kuststräckan Byske till Haparanda.

Bottenvikaren redogör även för de områden i skärgården som är avsatta som naturreservat eller fågelskyddsområden.

Bottenvikaren som samdistribuerades med Neptunaren har tillkommit genom ideellt arbete inom BBF. Det är framför allt Piteå Båtklubb, Båtklubben Neptun och Kalix Segel- och Motorbåtssällskap, som ställt det mesta materialet till förfogande.

båtklubben Neptun stod som värd för Sjöspottträffen den 4-5 juli. Tyvärr var det mest blåst och regn hela helgen så aktiviteterna fick hållas inomhus. Trots detta oväder kom det 66 båtar från Norr- och Västerbotten till sjösporttäffen.

Av alla Neptuns medlemmar(774) var det endast en som hörde av sig till styrelsen och erbjöd sig att hjälpa till att genomföra ungdomslägret. 1 och med det beslutade styrelsen att verksamheten uppskjutes på obestämd tid.

1982
Denna sommar måste nämnas som en av de bästa båtsomrana. Lite blåsig och kall men den soligaste och torraste på många år.

Klubben är nu medlem i Kallaxskärgårdens Hamnförening Ambitionen att bredda tävlingsverksamheten har inte gett avsedd effekt. I år var det endast ca 63 startande båtar i de fem tävlingarna som arrangerades.

Ett moln, som hängt över horisonten och som sannolikt inte drar undan till nästa sommar är de stigande oljepriserna. Båtskatten är en annan fråga som inger oro. Det förefaller omöjligt att få in i politikernas medvetande att båtägande är en kulturföreteelse och inte en sysselsättning för en exklusiv grupp i samhället.

Styrelsen beslöt att införa ett datoriserat medlemsregister via SE-bankens föreningsservice. Det innebär att föreningsservice svarar för avisering av medlemsavgiften, påminnelser, adress-etiketter och listor med statistikuppgifter.

Antalet medlemmar är nu 809 personer och medlemavgiften höjs till 100 kronor.

1983
Båtklubben Neptun fyller 35 år. Detta firades med att göra årets familjehelg på Granholmen 6 – 7 augusti lite extra festligt. Det utökades med en orienteringtävling med rebusjakt och start från södra hamnen för motorbåtar samt en seglingstävling med start från Klubbviken.

Det var att ett 70-tal båtar, varav många seglare, hade sökt sig ut till klubbstugan, där tävlingarna avslutades med god förtäring och dans. Kappseglingen slog så väl ut att ett vandringspris uppsatts för en årlig tävling.

Under året har styrelsen beslutat om medlemskap i BD Länsförening av SLS-Simfrämjandet. Medlemskapet innebär ett stöd för ett säkrare sjöliv

Styrelsen har agerat mot en alltför brysk nedläggning av hamnen i Oskarsvarv. Kommunens beslut blev dock att hamnen har lagts ner, men att uppläggningsplatsen får vara kvar tills vidare. Således ett visst resultat av vårt arbete.

1984
Sommaren 1984 har det skett stora åtgärder i klubbanläggningen En ny bastu och värdpar-stuga har uppförts för en kostnad av 150.000 kronor. En ny flytbrygga har ställts till förfogande av kommunen och kajlängden har därmed kunnat fördubblas.

Det nya datoriserade medlemsregistret har nu används under drygt två år. Erfarenheterna är goda.

Flera års ambitioner att bredda tävlingsverksamheten har i år gett ett visst resultat. Tävlingarna har genomförts utan större intermezzon och med relativt bra väder.

Antalet medlemmar i klubben uppgår den 30 september till 989 personer.

1985
Neptun har under året erhållit ekonomiskt stöd från många håll. Luleå kommun har skjutit till 40.000 kronor utöver de årliga anslagen.

Riksidrottsförbundet har bidragit mcd 25.000 kronor i bidrag till investeringen i klubbanläggningen.

Familjehelgen genomfördes som orienteringstävling med start från Klubbviken för både segelbåtar och motorbåtar. Målgång var i klubbanläggningen där klubbmästaren ordnat med god förtäring och dans. Aktiviteterna samlade ett 100-tal båtar under helgen. Neptun stod i år som värd för Förbundsmästerskapet, med banan förlagd i farvattnen kring Kallaxön. Under året bar vi tagit ett steg mot bättre utbildning i Neptun. I samarbete med Vuxenskolan erbjöds medlemmarna ett flertal studiecirklar för ökad kunskap och gemenskap.

Medlemsavgiften höjs till 120 kronor.

1986
Neptunar’n firar jubileum i år. Den femtonde årgången har lämnat tryckeriet. En trotjänare, vår kassör Bernt Önneryd, som slutat efter ett tålmodigt arbete under många år.

Familjehelgen slog rekord med 110 deltagande båtar. Utöver det traditionella programmet så har vi sommar deltagit i arrangerandet av Bottenviksrallyt, ett båtrally som körts från Luleå till Kemi.
Förutom Neptun och LSS har även båtklubbarna i Töre, Kalix och Haparanda varit medarrangörer
Kemi stad har stått för avslutningsevenemang
Totalt deltog 137 båtar. Varav 56 från Neptun.

Antalet medlemmar i klubben uppgår den 30 september till 930 personer.

1987
Dykab har under sommarsäsongen utfört spontning av stenarmens södra sida samt sänkt karet ca 4 dm För genomförande av projektet har vattenreglcringsmedel erhållits med 100.000 kronor. Kostnad därutöver erläggs av klubben själv.

Bastuaggregatet har ersatts med vedbastu som sponsrats av Järn & Sport i Luleå och SIAB

Säsongens tävlingar har kunnat genomföras i relativt bra väder, med en och annan kuling varning. Deltagarantalet jämfört med tidigare år har ökat med ca 30 %. Det är betydligt fler nya skeppar som deltar och glädjande är att en nybörjare vann Klubbmästerskapet. Glädjande är att antalet medlemmar i klubben ökat till 1.000 personer.

1988
Båtklubben Neptun passerar 40-årssträcket.

Sommaren går till historien som en mycket lyckad båtsommar. Först invigningen av båtleden mellan Luleå och Boden och därefter VM för 12:or. För att inte tala om vädret! Under 1988 kom också båtregistreringen, framtiden får visa hur det går med detta administrativa påfund.

Muddringen genomfördes under maj månad.

Ovanpå stenpiren har spikats ett bryggdäck av tryckimpregnerad plank. I storstugan har väggar och tak i den tidigare tillbyggda delen har isolerats och klätts med träpanel, fönstren i samma del har bytts ut. Ny utombordsmotor har inköpts till ett pris av 22.500 kronor.

Vi kan konstatera att under båtsäsongen i genomsnitt ca 10 båtar/dygn har övernattat ute vid klubbanläggningen.

1989
Rune Åström blir Neptun nya ordförande Nils Sundberg avgår efter 8 års arbete.

Med hjälp av sponsorer har allt det elektriska dragits nytt och ny armatur monterat i storstugan. Det har även utförts borrning för dricksvatten för en kostnad av 16.000 kronor. En nödvändig pumpanläggning uppgick till 10.000 kronor.

Neptun deltog vid Sjösäkerhetens dag din 3 juni samt varit eskader till Boden i Luleälvsrallyt den 17 juni. Antalet medlemmar i klubben har nu ökat till 1.014 personer och medlemsavgiften höjs till 130 kronor.

1990
Klubbanläggningen har inte haft speciellt hög besöksfrekvens. kanske beroende på det ogynnsamma båtvädret som sommaren bjöd.

Representanter från Neptun medverkade i arrangerandet och genomförandet av Bottenviks-rallyt. Styrelsen beslutade att skriftligt begära utträde ur Svenska Seglarförbundet.

Medlemsavgiften höjs till 150 kronor och dessutom beslutade man om en engångsbetalning på 50 kr/medlem.

1991
Några från styrelsen fick på vårmötet i uppdrag att träffa LSS och försöka hjälpa dem med klubbanläggningen vid Likskär. Efter en träff var överenskommelsen att bilda en samarbetes kommitté som ska försöka driva verksamheten i Likskär. Verksamheten har ej kommit igång 1991.

Till stor glädje har besöksfrekvensen i klubbstugan ökat, kanske år det beroende på det vänliga vädret. Trots ett mycket bra arbete av värdparen under helgerna behövs en stugfogde som kompliment.

Årets verksamhet har gett en bra vinst så inför 1992 kan klubben investera i ett nytt båtskjul och ett par nya segeljollar.

1992
Mats Torstensson väljs som ny ordförande. Han ersätter Rune Åström.
Bryggan i klubbanläggningen har reparerats för 50.000 kronor och belysning till bryggorna har inhandlats.
Under våren genomfördes bla en utbildning i syfte att sprida kännedom om mörkernavigering samt hur tävlingar i praktiken går till.
Trott att tävlingsledningen under ett antal år aktivt försökt stimulera klubbens medlemmar att deltaga i navigationstävlingarna har intresset fortsatt att minska.

Antalet medlemmar i klubben uppgår den 30 september till 1.055 personer.

1993
Efter tidigare års ringa intresse för navigationstävlingar planerades för sommaren 1993 ett färre antal tävlingar. Man undersöker möjligheten att föra tävlingar som riktar sig till hela familjen och uteslutande körs under dagtid. En sådan tävling har körts några gånger i farvatten kring Kohamn. Tävlingsformen har rönt stor uppskattning och samlat många deltagare.

En stugfogde fanns på plats under högsommaren och medlemmarna uttryckte sin förtjusning över att anläggningen är i bra skick. I år har medlemmarna hjälpt till i högre grad än tidigare, vilket är mycket positivt.

Årets familjehelg samlade cirka 100 personer fördelade på ett 40-tal båtar, som trotsade regnet. Efter diverse jippon avslutades kvällen med dans till trevlig orkester.
Vi har en minskning av antalet medlemmar i klubben som nu är 937 personer.

1994
Klubben har enligt plan fortsatt sitt arbete med klubbanläggningen och där framförallt hamnen. Det har inköpts 2 stycken betongbyggor såsom vågbrytare. Tomten har sanerats och flera utebord har byggts samt att köksfönstret är utbytt.

Luleå öppna mästerskap kunde i år ej genomföras på grund av svårigheter att rekrytera banläggare. De övriga tävlingarna genomfördes programenligt. Totalt deltog 16 båtar vid årets navigationstävlingar.

1995
Sten och Karin Holm har i år antecknat antalet besökande båtar under helgerna. Antalet uppgår till mer än 200.

I klubbanläggningen har tomten rensats på sten och en del träd, därefter fyllt matjord och sand för att slutligen så in detta.

Jämfört med tidigare år har deltagandet i tävlingarna ej ökat, men däremot deltager glädjande nog några nya tävlande.

Vi inom styrelsen har tappat en trogen, arbetsam och god kamrat, Anders Larsson. Det är med tungt hjärta vi tar den förlusten. Båtklubben representerades av styrelsen på hans begravning.

En fortsatt minskning av antalet medlemmar i klubben som nu uppgår den 30 september till 797 personer.

1996
Årets Neptunare har under året tillkommit genom en ”Neptunarredaktion” inom styrelsen. Torbjörn Nilsson har i huvudsak ansvarat för tryckning och Michael Ahl, pressombud för sättning och bild.

Under året har även sammanställts Akterspegeln, som utgått till medlemmarna. Michael och Torbjörn är huvudansvariga och planerar att trycka Akterspegeln 3-4 ggr/år.

Bottenvikstallyt startade med uppsamling i Södra hamn 5 juli. Totalt 76 båtar inklusive funktionärsbåtar var anmälda. Bland dessa var det många neptunbåtar. Starten gick lördagen den 6 juli. Konvojen gick i mål i Kemi tisdagen den 9 juli, via Kohamn, Båtskärsnäs och Haparanda hamn. Vid ankomsten överlämnades en budkavle från Luleå kommun till stadschefen i Kemi.

Huvudprojektet på klubbanläggningen har under året varit hamnprojektet och renovering av kök. För starten av hamnprojektet krävdes att Neptun ordnade med en egen väg från Kallaxhamnen. Vi tvingades även att ordna med isprotokoll för vägen. Muddringen har utförts till ett djup av 1.99 M under medelvatten. Muddermassorna bestod av sten, Kalixpinnino och tjäle. Massorna transporterades till Strömmingsvarpet enligt överenskommelse med markägarna. Tack till Ulf Carlsson och Lars-Erik Boström som på helt frivillig väg kastas sig över hamnprojektet.

Träbåtsällskapet, är en kommitté som bildats inom båtklubben Neptun. Målsättning är att värna om träbåtens framtid genom dokumentation, information och skapa gemenskap bland träbåtsägare och intressenter.

Antalet medlemmar i klubben uppgår den 30 september till 718 personer och medlemsavgiften höjs från 200 kronor till 300 kronor.

1997
Under året har endast smärre reprationer och normalt underhåll utförts på klubbanläggningen.

Familjehelgen, redan vid lunchtid var många båtar samlade och festligheterna började med barnlekar och tävlingar. Vädret var strålande och badvattnet ljummet. Efter lekarna kom Ersnäsrevyn och spelade upp sketcher. Efter middagen följde prisutdelning av barn- och navigationstävlingen som hade varit tidigare under dagen och senare under kvällen dansade vi till den proffsiga orkestern Boxers.

Antalet medlemmar per 97-09-30 uppgick till 646 medan antalet registrerade var 712. Under året har 32 nya medlemmar anmälts och 36 har utgått.

1998
Klubbanläggning ingick i år för första gången sedan Bottenviksrallyt startade som delmål i rallyt. 53 rallydeltagare anlände i konvoj till Granholmen. Sammanlagt trängdes ca 100 båtar vid bryggan. Deltagarna bjöds på god middag och alla verkade trivas.

50-års jubileet blev en lyckad tillställning med många besökare. Laponia skeppade folk till klubbanläggning under dagen, totalt ca 150 personer. Förutom dessa ca 50-talet båtar i hamnen. Solen sken från en molnfri himmel och alla närvarande bjöds på musik samt serverades varm lunch. På kvällen följde jubileumsmiddag där nuvarnade styrelse samt tidigare styrelseordföranden deltog.

På klubbanläggningen har landbruggan fått nya pontoner i plast. Framför bastun finns nu en härlig altan. Och ett vedeldat utekar har också inköpts.
Det borrade vattnet är testat och godkänt som dricksvatten. Äntligen!

Familjehelgen samlade ca 60 båtar. Även i år roade Ersnäsrevyn och det dansades till Boxers orkester.

Bengt-Göran Lahti tar över som ordförande efter avgående Mats Torstensson.

Antalet medlemmar per 98-09-30 uppgick till 585 stycken, medan antalet registrerade var 652.

1999
Under våren genomfördes GPS-utbildning i samarbete med SSAB.Kursen omfattade en teoretisk del och avslutades med praktisk tillämpning ute vid klubbanläggningen.

Kommittén ”Kvinnor och Båtliv” har haft fyra sammankomster där man har diskuterat stresshantering, säkerhet ombord, mat ombord och navigation.

Årets Neptunnatta fick ställas in p g a för få deltagare. Enskader mot Höga Kusten avgick däremot den 19 juli. Efter 19 dagar till sjöss som bjöd på allt från stiltje och klarblå himmel till dimma och hård vind återvände eskadern till Granholmen.

Det vackra vädret bidrog till att många båtar anlände till anläggningen redan på fredagkväll inför årets familjehelg. Lördagen startade med aktiviteter för barnen parallellt med de vuxnas GPS-utbildning. Klubbmästaren ansvarade för att alla serverades grillad lax med kokt potatis och fräsch sallad. Kvällen avslutades med dans.

Antalet medlemmar per 99-09-30 uppgick till 565 stycken, medan antalet registrerade var 631. 30 nya medlemmar har anmälts under året och 46 har utträtt.

2000
En GPS-kurs genomfördes för 12 medlemmar våran 2000. Kursen var helt i båtklubbens regi. Intresset visade sig vara mycket stort och begäran om kommande utbildning framställdes.

Sjösportträffen har återupptagits som en återkommande tradition inom BBF och i år var BK Neptun värd för detta arrangemang. Till Granholmen anlände under lördagen 50-talet båtar med deltagare från Piteå, Töre och Kalix, som gäster från andra båtklubbar.

Ett jollekollo med 17 deltagare genomfördes under 3 dagar i juli månad.
En eskader genomfördes mot Piteå med Svinöra som mål.
Träbåtssällskapet, som är en kommitté inom Neptun, genomförde en båtträff med 10-talet träbåtar förtöjda vid klubbstugan, Granholmen. Deltagarna enades om att genomföra en bredankring med enbart träbåtar i samband med Stadskampen. 7 båtar deltog i bredankringen.

I överigt har klubbanläggning förbättrats avseende elsäkerheten vid bryggorna mot stallda normer och krav.

Betalande medlemmar per 00-09-30 uppgick till 539 stycken medan registrerade medlemmar uppgick till 595 stycken. Nyregistrerade medlemmar uppgick till 46 stycken i år.

2001
Tävlingsintresset inom klubben har under de senaste åren varit alltför lågt, vilket gör att vi gemensamt måste arbeta för att stimulera till navigationsaktiviteter.

Även i år kunde vi glädjas åt en helg fylld med aktiviteter för både stora och små; På programmet stod bl a femkamp, tipsfrågor, dans till Goofy, bio för de unga och som vanligt underbar mat.

Sommarens Sjösportträff inställdes p g a Bottniaeskadern 2001, som startade i Piteå med målgång i Uleåborg. I eskadern deltog 130 båtar.

Klubbens besiktningsansvariga har utfört 20 st båtbesiktningar.

Större händelser under året har varit att BK Neptun har deltagit i ”Hem Ljuva Hemmässan” på Arcus och varit representerade på Båtens Dag. Jollekollot blev återigen en succé

Betalande medlemmar per 01-09-30 uppgick till 581 stycken . Nyregistrerade medlemmar uppgick till 40 stycken i år.

2002
André Öberg övertog ordförandeklubban efter den avgående Bengt-Göran Lahti.

Klubbens besiktningsansvariga har under året utfört 24 st besiktningar.

Vilken båtsommar! Det har troligen varit bästa båtsommaren i mannaminne.Vi har även stor besöksfrekvens ute på vår klubbanläggning Granholmen, där även många dagtursbåtar och barnfamiljer trivts. Jättekul! Under juli månad har i medeltal 12-15 båtar övernattat. Det innebär ca 400 båtar under semesterperioden. Om vi antar att det är 3 personer ombord innebär det ca l200 gästnätter.

Om vi tittar på klubbens verksamhet har den i stort följt den av styrelsen upprättade verksamhetsplanen mot stadgeenlig målsättning. Under vintern genomfördes navigationsträff med skrivbordsnavigering och utbildning inom VHF och GPS med bra resultat. Öppet hus med våfflor och kaffe vid klubbanläggningen genomfördes på Påskdagen. Många nyttjade det fina vårvädret och isvägen. Arbetshelger har genomförts under våren. Vi hoppas kunna utöka tillfällen med öppet hus i samband med planerade arbetshelger.

Inversteringen av nya klubbåten har visat sig vara en fullträff, vad avser funktionen, hög sjösäkerhet, bra kvalité och god driftsekonomi med den sedan förra året inköpta båtmotorn. Båten kvalitetssäkrar verksamheten ute vid klubbanläggningen.

Skärgårdsdagen som klubben deltog i, är av mycket stort marknadsförings-
värde för klubben och ger stora möjligheter att skapa nätverk inom intresseområdet skärgård.

Succéer skapar vi på löpande band. Åter igen Jollekollot (fullsatt) och nytt för i år, eskadern i lokala farvatten, ”Neptuneskadern”, som kommer att bli en tradition. Klubbeskadrar har även genomförts till Bottenvikens båtförbunds båtsportträff i Råneå och till Svinöra, Piteå. Träbåtsträffen vid klubbanläggningen uppmärksammades av media. Än lever träbåten och kulturarvet!

Representanter för försäkringsbolaget Svenska Sjö besökte klubbanläggningen i augusti. De var imponerade över vår verksamhet och klubbanläggningen. Största reaktionen var att vi inte har några bryggavgifter och att vi faktiskt har ett mycket bra kvalitativt båtbestånd som medför lågt skadeutfall. Det beror troligtvis på kortare säsong och gynnsammare miljö.

Gratis reklam fick båtbesiktningsfunktionärerna när lokalradion genomförde ett reportage i samband med en säkerhetsbesiktning av en motorbåt, ”där allt var perfekt”. Säkerhetsbesiktning är en hjälp för båtägare vad avser sjösäkerheten i sin båt. Nya medlemmar får första besiktningen kostnadsfritt.

Vi hoppas att fler medlemmar inser nödvändigheten att genomföra säkerhetsbesiktning, om inte annat så inser frun i familjen detta!.

På tal om traditioner har vi alltid vår familjehelg första helgen i augusti. Det känns nästan som att det är finalen på säsongen. Visste ni när vi hade sista övernattande båtar vid klubbanläggningen? 5 oktober. För vissa entusiaster pågår båtsäsongen året runt och det tror vi inom styrelsen är något båtklubben borde ta tillvara genom att anordna aktiviteter under vinterhalvåret som borde medföra bredare intresse för båtlivet för övriga medlemmar.

Ett stort tack till alla sponsorer, Luleå Kommun, ideellt arbetande inom kommittéer och övriga funktionäret som åter igen visat sin välvilja. Tack även till alla som ställt upp som stugvärdar och tagit väl hand om våra besökare.

Vi kan alltså glädjas åt en båtklubb med god ekonomi och en av Bottenvikens bästa klubbanläggningar, vilket skapar bra förutsättningar inför verksamhetsåret

Ulla Granström tilldelades titeln ”Hedersmedlem” i båtklubben Neptun.

Betalande medlemmar per 02-09-30 uppgick till 540 stycken. Nyregistrerade medlemmar uppgick till 37 stycken i år.

2003
Det återstår att se vad får någonting intresant som kommer att händer denna säsong ……..

Comments are closed.