Stadgar

§ Stadgar för Båtklubben Neptun §

1. Namn
Klubbens namn ska vara Båtklubben Neptun och ha sitt verksamhetsområde i Luleå

2. Målsättning
Båtklubben är en allmännyttig ideell förening
Klubbens mål skall vara att:

 • lokalt främja båtlivet genom samverkan med övriga båtklubbar i Luleå och tillvarata medlemmars intressen i första hand gentemot Luleå kommun.
 • genom aktivt engagemang via Bottenvikens Båtförbund, till Svenska Båtunionen föra medlemmars talan i båtpolitiska frågor .
 • vårda och utveckla klubbens anläggning på Kallaxön (Granholmen) så att medlemmarna där skall finna trivsel och gemenskap
 • i avsikt att öka medlemmars navigationskunnande, anordna gemensamma aktiviteter i navigation
 • genomföra ungdomsverksamhet och därmed skapa ungdomars intresse för fortsatt båtliv
 • verka för att Luleå skärgård även fortsättningsvis skall erbjuda god miljö för det rörliga fritidsbåtlivet.
 • genom att ordna gemensamma aktiviteter stärka gemenskapen och därmed sammanhållningen mellan medlemmarna.
 • att verka för god sjösäkerhet för fritidsbåtägaren.

3. Medlemskap, Avgift, Hedersmedlemskap, Rösträtt, Uteslutning

Medlemskap:
Som medlem antas var och en som anmält sig till klubbens styrelse samt erlagt fastställd årsavgift. Medlemskap avser familj eller motsvarande, som är mantalsskrivna under samma adress. Medlemskap avser kalenderår.

Nytt medlemskap avser tiden från avgifts erläggande och resten av kalenderåret. Vidmakthållande av medlemskap sker genom erläggande av avgift snarast efter avisering dock senast den 30 april varje år. Medlem som inte erlagt avgift vid denna tidpunkt är inte längre medlem i klubben. Medlem som önskar utträde skall meddela detta till kassören. Årsavgiftens storlek fastställes vid årsmötet.

Hedersmedlem:
Till hedersmedlem utser årsmötet på styrelsens förslag den eller de medlemmar som

på ett synnerligen utmärkt sätt gagnat klubben. Sådant medlemskap gäller på livstid. Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.

Rösträtt:
Vid årsmöte eller extra möte ger medlemskap rätt till en röst.

Uteslutning:
Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadat klubben eller dess anseende kan av styrelsen uteslutas. Styrelsen skall vid beslut här om vara enig och medlemmen skall ha möjlighet att personligen, inför styrelsen få yttra sig.

4. Klubbens beslutande organ är

 • Årsmöte
 • Extra möte
 • Styrelsen

5.Verksamhets-och räkenskapsår

Verksamhets- och räkenskapsår skall omfatta tiden 1 januari- 31 december. Räkenskaperna skall vara avslutade och tillgängliga för revisorerna senast fjorton dagar före årsmötet.

6. Klubbens organisation

Klubbens styrelse skall bestå av sju ledamöter och två suppleanter.
Styrelsen skall inom sig utse vederbörande befattningshavare utom ordförande och kassör, tillika firmatecknare var för sig, vilka väljs på årsmötet Vid årsmötet väljs dessutom nödvändigt antal övriga funktionärer. Detta kan dock helt eller delvis delegeras till styrelsen. Styrelsen utser inom sig ett arbetsutskott om tre personer.

7. Val

Val av styrelse och övriga funktionärer sker på årsmöte. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år och avgår växelvis tre respektive fyra. Ordförande och kassör får ej avgå samtidigt. Styrelsesuppleanter väljs för en tid av ett år. Två revisorer samt två revisorssuppleanter väljs för en tid av ett år. Valberedning om tre personer, varav en sammankallande väljs för en tid av ett år. Om styrelsen vid årsmötet ej beviljats ansvarsfrihet för det gångna året så avgår omedelbart hela styrelsen. Val skall ske öppet, men om någon medlem begär så sker val med sluten omröstning. Enkel majoritet gäller. Vid lika röstetal segrar den mening som ordförande biträder.

8. Styrelsens åligganden

Styrelsen handhar klubbens angelägenheter, förvaltar dess ekonomi och tillgångar samt ansvarar inför årsmötet. Verkställa beslut fattade av årsmötet. Fördela arbetsuppgifter inom styrelsen och till övriga funktionärer. Fördelningen skall dokumenteras. Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller då minst fyra ledamöter gör framställan.

Styrelsen är beslutsmässig då alla är kallade och minst fyra ledamöter närvarande. Suppleanterna meddelas om styrelsens sammanträden och äga vid dessa närvaro- och yttranderätt men ej rösträtt.

Avgår styrelseledamot under mandattiden så inkallas suppleant i vald ordning.

Avgår ordförande eller kassör under mandattiden kallar styrelsen till extra möte för val av ersättare för den avgångne. Styrelsen kan vid behov inkalla övriga av årsmötet valda funktionärer.

9. Årsmöte, extra möte, motioner

Årsmöte hålles under första kvartalet och kallelse sker på sätt som styrelsen finner ändamålsenligt, dock senast fjorton dagar före årsmötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Till extra möte kallas på samma sätt som till årsmöte. Detta sker på initiativ av styrelsen eller då minst tio medlemmar till ordföranden gjort skriftlig framställan

Årsmötets dagordning skall omfatta:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän
 5. Föredragning av föregående årsmötes protokoll
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Kassaberättelse
 8. Revisionsberättelse
 9. Ansvarfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande eller kassör (beroende på vem som är i tur att avgå)
 11. Val av två eller tre styrelseledamöter
 12. Val av två styrelsesuppleanter
 13. Val av övriga funktionärer
 14. Val av två revisorer
 15. Val av två revisorssuppleanter
 16. Val av valberedningen om tre personer varav en sammankallande
 17. Fastställande av årsavgift för kommande kalenderår
 18. Motioner till årsmötet
 19. Rapporter
 20. Avslutning

10.Stadgeändring

För ändringar av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med ¾ majoritet på två på varandra följande möten (ett årsmöte och ett extra möte) eller enhälligt beslut på ett årsmöte. I båda fallen skall dock i kallelsen angivas att stadgeändringsförslag föreligger.

11.Klubbens upplösning

Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid antingen två årsmöten eller ett årsmöte och ett efterföljande extra möte.

I kallelsen till dessa skall anges att förslag om klubbens upplösning föreligger.

För beslut om upplösning fodras ¾ majoritet vid båda beslutstillfällena.

I händelse av klubbens upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla ändamål som gagnar fritidsbåtslivet i Luleå. Precisering av detta skall ske samtidigt som beslut om upplösning sker.

Stadgarna är antagna vid klubbens grundande 1948.

Reviderade 1979 och 2002

Comments are closed.